Komise pro rozvoj a kvalitu AS ČVUT

Zkratky KRK, KRK AS ČVUT; volební období 2020-2022

Toto jsou provizorní webové stránky KRK. V jednání s VIC ČVUT je web KRK ve webovém prostoru AS ČVUT. V cílovém stavu budou webové stránky přístupné akademické obci ČVUT a neakademickým zaměstnancům ČVUT.

Poslání KRK Posláním KRK je pomoci AS ČVUT, tj. ostatním členům AS ČVUT a nepřímo celému vysokému učení, v oblasti rozvoje a řízení kvality. Přirozeným partnerem KRK je rektor ČVUT, Rada pro vnitřní hodnocení ČVUT, členové vedení ČVUT, členové fakultních AS zabývající se rozvojem a kvalitou a další. KRK se věnuje (1) přípravě doporučení pro hlasování AS ČVUT v jí příslušejících záležitostech; (2) poskytuje součinnost zpětnou vazbu předkladatelům dokumentů, o nichž bude AS ČVUT hlasovat; (3) iniciativa a zpětná vazba komukoliv v oblasti působnosti komise; (4) další.
Členové KRK
Nynější činnost KRK

KRK navazuje na činnost stejné komise ve volebním období 2017-2019. Stav hlavní stránky webu KRK k 31. 12. 2019. V částech Paměť KRK, Dokumenty KRK přidáváme nový text ke starému.

KRK bude partnerem Radě pro vnitřní hodnocení ČVUT. KRK se 20. 2. 2020, shodl na pokračování na třech tématech z období  2017-2019. Jde o tato témata.

  1. Metody posilování a ověřování kvality na univerzitě (zodpovídá V. Hlaváč, spolupracuje s prorektorem Radkem Holým).
  2. Generel ČVUT (zodpovídá J. Tywoniak).
  3. Data pro poměřování kvality (návrh zodpovídá J. Kybic, V. Hlaváč s ním projedná).
Metoda práce KRK KRK se schází k pravidelným schůzkám mezi zasedáními AS ČVUT, na něž zve případně další partnery. Trvale pozvanými na schůzky KRK jsou rektor ČVUT, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT, členové vedení ČVUT a ostatní členové AS ČVUT.  Úkolem KRK je také analyzovat otázky rozvoje a kvality napříč celým ČVUT a poskytovat pozorování a nápady relevantním partnerům. Těžiště práce KRK je v analytické činnosti rozdělené mezi členy členy KRK s cílem shrnout ji v analytických dokumentech a jiných podkladech pro jednání AS ČVUT, zápisech ze schůzek KRK a zveřejněných na webových stránkách. KRK usiluje o maximální otevřenost vůči akademické obci a neakademickým zaměstnancům ČVUT. KRK používá pro komunikaci a diskusi své webové stránky (tyto), vlákno v Diskusním fóru ČVUT a osobní kontakty svých členů. Výstupem práce KRK jsou (1) připravené body pro jednání AS ČVUT, (2) zveřejňované zápisy, (3) analytické zprávy, (4) zaznamenaná diskuse s akademickou obcí ČVUT a neakademickými zaměstnanci ČVUT; (d) podněty týkající se rozvoje a kvality relevantním partnerům a další. Navržený způsob práce KRK se podobá metodě, kterou používá výzkumník. Ten nejdříve hledá inspiraci ve výsledcích (nejlepších) jiných. To mu pomůže zpřesnit formulaci úlohy a přinést k řešení této úlohy nové myšlenky.
Zápisy schůzek KRK 2020-02-12.
Paměť KRK Webová stránka formou odrážek v obráceném časovém pořadí, tj. novější více nahoře. Zde je i příprava na příští schůzku včetně programu a  poznámky předsedy dokumentující jednotlivé proběhlé schůzky komise.
Dokumenty KRK Webová stránka formou odrážek s relevantními dokumenty pro aktivitu KRK.
Archiv webu KRaV KRaV byla Komise pro rozvoj a vědu AS ČVUT ve dvou volebních obdobích 2002-2004 a 2005-2007. Její činnost a výsledky ve formě analytických zpráv jsou zachovány. KRK se z nich může poučit. Klepněte na 2002-2004 nebo 2005-2007.

 


Web KRK spravuje Václav Hlaváč, vaclav.hlavac@cvut.cz
Poslední modifikace 14.02. 2020