Komise pro rozvoj a kvalitu AS ČVUT

Zkratky KRK, KRK AS ČVUT

Toto jsou provizorní webové stránky KRK. V jednání s VIC ČVUT je web KRK ve webovém prostoru AS ČVUT. V cílovém stavu budou webové stránky přístupné akademické obci ČVUT a neakademickým zaměstnancům ČVUT.

Poslání KRK Posláním KRK je pomoci AS ČVUT, tj. ostatním členům AS ČVUT a nepřímo celému vysokému učení, v oblasti rozvoje a řízení kvality. Přirozeným partnerem KRK je rektor ČVUT, Rada pro vnitřní hodnocení ČVUT, členové vedení ČVUT, členové fakultních AS zabývající se rozvojem a kvalitou a další. KRK se věnuje (1) přípravě doporučení pro hlasování AS ČVUT v jí příslušejících záležitostech; (2) poskytuje součinnost zpětnou vazbu předkladatelům dokumentů, o nichž bude AS ČVUT hlasovat; (3) iniciativa a zpětná vazba komukoliv v oblasti působnosti komise; (4) další.
Členové KRK
Nynější činnost KRK

KRK stanovujeme/diskutujeme principy, která mají vyústit do formulace pravidel a doporučení. Pro rozpracování KRK anticipovala tři témata. Každé téma analyzuje malá skupina členů KRKa připravuje zprávu. Jde o tato tři témata:

  1. Metody posilování a ověřování kvality na univerzitě. Tým 1 vede V. Hlaváč; členové J. Janoušek, J. Kybic; rozpracovaná zpráva;
  2. Generel ČVUT. Tým 2 vede J. Tywoniak (čeká ještě na souhlas dalších dvou členů týmu); členové D. Hlaváček, K. Šulc; rozpracovaná zpráva.;
  3. Data pro poměřování kvality. Tým 3 vede J. Cajthaml; členové J. Janoušek, J. Kybic; rozpracovaná zpráva.
Metoda práce KRK KRK se schází k pravidelným schůzkám mezi zasedáními AS ČVUT, na něž zve případně další partnery. Trvale pozvanými na schůzky KRK jsou rektor ČVUT, členové Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT, členové vedení ČVUT a ostatní členové AS ČVUT.  Úkolem KRK je také analyzovat otázky rozvoje a kvality napříč celým ČVUT a poskytovat pozorování a nápady relevantním partnerům. Těžiště práce KRK je v analytické činnosti rozdělené mezi jeho členy shrnované v analytických zprávách, podkladech pro jednání AS ČVUT, zápisech ze schůzek KRK nebo na webových stránkách. KRK usiluje o maximální otevřenost vůči akademické obci a neakademickým zaměstnancům ČVUT. KRK používá pro komunikaci a diskusi své webové stránky (tyto), vlákno v Diskusním fóru ČVUT a osobní kontakty svých členů. Výstupem práce KRK jsou (1) připravené body pro jednání AS ČVUT, (2) zveřejňované zápisy, (3) analytické zprávy, (4) zaznamenaná diskuse s akademickou obcí ČVUT a neakademickými zaměstnanci ČVUT; (d) podněty týkající se rozvoje a kvality relevantním partnerům a další. Navržený způsob práce KRK se podobá metodě, kterou používá výzkumník. Ten nejdříve hledá inspiraci ve výsledcích (nejlepších) jiných. To mu pomůže zpřesnit formulaci úlohy a přinést k řešení této úlohy nové myšlenky.
Výstupy KRK Webová stránka se seznamem výstupů. Zatím prázdná.
Zápisy schůzek KRK 2018-06-21;
Paměť KRK Webová stránka formou odrážek v obráceném časovém pořadí, tj. novější více nahoře. Zde je i příprava na příští schůzku včetně programu a  poznámky předsedy dokumentující jednotlivé proběhlé schůzky komise.
Dokumenty KRK Webová stránka formou odrážek s relevantními dokumenty pro aktivitu KRK.
Archiv webu KRaV KRaV byla Komise pro rozvoj a vědu AS ČVUT ve dvou volebních obdobích 2002-2004 a 2005-2007. Její činnost a výsledky ve formě analytických zpráv jsou zachovány. KRK se z nich může poučit. Klepněte na 2002-2004 nebo 2005-2007.

 


Web KRK spravuje Václav Hlaváč, vaclav.hlavac@cvut.cz
Poslední modifikace 25.06. 2019